Có 2 kết quả:

褡裢 đáp liên褡褳 đáp liên

1/2

đáp liên

giản thể

Từ điển phổ thông

1. túi thồ, hầu bao, túi bạc
2. áo vật

đáp liên

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. túi thồ, hầu bao, túi bạc
2. áo vật