Có 1 kết quả:

搭乘 đáp thừa

1/1

đáp thừa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lên tàu, lên xe