Có 2 kết quả:

低語 đê ngữ低语 đê ngữ

1/2

đê ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

nói thầm, thì thầm

Một số bài thơ có sử dụng

đê ngữ

giản thể

Từ điển phổ thông

nói thầm, thì thầm