Có 1 kết quả:

的身 đích thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chính mình làm, không phải người khác.