Có 2 kết quả:

堆积 đôi tích堆積 đôi tích

1/2

đôi tích

giản thể

Từ điển phổ thông

tích luỹ

đôi tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

tích luỹ

Một số bài thơ có sử dụng