Có 2 kết quả:

东京 đông kinh東京 đông kinh

1/2

đông kinh

giản thể

Từ điển phổ thông

Tokyo (thủ đô của Nhật Bản)

đông kinh

phồn thể

Từ điển phổ thông

Tokyo (thủ đô của Nhật Bản)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi đặt triều đình ở phía đông — Tên gọi thành Lạc dương dưới đời Hán — Tên thủ đô nước Nhật Bản ( tokyo ).

Một số bài thơ có sử dụng