Có 1 kết quả:

挺好 đĩnh hảo

1/1

đĩnh hảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rất tốt