Có 2 kết quả:

当代 đương đại當代 đương đại

1/2

đương đại

giản thể

Từ điển phổ thông

đương đời này

đương đại

phồn thể