Có 1 kết quả:

當地 đương địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chính ở chỗ đó. Ngay tại chỗ.

Một số bài thơ có sử dụng