Có 1 kết quả:

當家 đương gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi sóc mọi việc trong nhà.

Một số bài thơ có sử dụng