Có 1 kết quả:

唐棣 đường lệ

1/1

đường lệ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây đường lệ

Một số bài thơ có sử dụng