Có 2 kết quả:

大众 đại chúng大眾 đại chúng

1/2

đại chúng

giản thể

Từ điển phổ thông

đại chúng, quần chúng, dân chúng

đại chúng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại chúng, quần chúng, dân chúng