Có 2 kết quả:

大厦 đại hạ大廈 đại hạ

1/2

đại hạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dinh thự, lâu đài