Có 2 kết quả:

大学 đại học大學 đại học

1/2

đại học

giản thể

Từ điển phổ thông

trường đại học, cấp đại học

đại học

phồn thể

Từ điển phổ thông

trường đại học, cấp đại học

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái học của người lớn — Bậc học cao dành cho người lớn, ở trên bậc Trung học — Tên một bộ sách trong Tứ thư.

Một số bài thơ có sử dụng