Có 2 kết quả:

大活 đại hoạt大猾 đại hoạt

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ rất gian xảo độc ác.

Từ điển trích dẫn

1. Kẻ rất gian xảo độc ác.