Có 1 kết quả:

代理 đại lý

1/1

đại lý [đại lí]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. giữ nhiệm vụ
2. đóng vai, thủ vai