Có 2 kết quả:

大类 đại loại大類 đại loại

1/2

đại loại

giản thể

Từ điển phổ thông

đại loại, đại khái

Từ điển phổ thông

đại loại, chung chung

đại loại

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại loại, đại khái

Từ điển phổ thông

đại loại, chung chung

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bao gồm chung. Như Đại khái.