Có 2 kết quả:

大門 đại môn大门 đại môn

1/2

đại môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cửa chính, lối vào

đại môn

giản thể

Từ điển phổ thông

cửa chính, lối vào