Có 2 kết quả:

玳瑁 đại mội蝳蝐 đại mội

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đồi mồi. Như các chữ Đại mội 玳瑁 viết với bộ Ngọc.