Có 2 kết quả:

大脑 đại não大腦 đại não

1/2

đại não

giản thể

Từ điển phổ thông

phần đại não ở đầu

đại não

phồn thể

Từ điển phổ thông

phần đại não ở đầu