Có 1 kết quả:

大法 đại pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phép tắc cơ bản.
2. Pháp luật cơ bản của một quốc gia dân chủ, tức “hiến pháp” 憲法.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép lớn, chỉ phép Phật. Cho nên cũng gọi Phật là Đại pháp vương.

Một số bài thơ có sử dụng