Có 2 kết quả:

大厅 đại sảnh大廳 đại sảnh

1/2

đại sảnh

giản thể

Từ điển phổ thông

đại sảnh, phòng lớn

đại sảnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại sảnh, phòng lớn