Có 2 kết quả:

代数 đại số代數 đại số

1/2

đại số

giản thể

Từ điển phổ thông

môn đại số học

đại số

phồn thể

Từ điển phổ thông

môn đại số học