Có 2 kết quả:

大写 đại tả大寫 đại tả

1/2

đại tả

giản thể

Từ điển phổ thông

viết chữ in hoa

đại tả

phồn thể

Từ điển phổ thông

viết chữ in hoa