Có 2 kết quả:

大災 đại tai大灾 đại tai

1/2

đại tai

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. tai hoạ
2. bệnh dịch

đại tai

giản thể

Từ điển phổ thông

1. tai hoạ
2. bệnh dịch