Có 2 kết quả:

大授 đại thụ大樹 đại thụ

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trao cho việc lớn. Hát nói của Cao Bá Quát: » Muốn đại thụ hẳn dìm cho lúng túng «.

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ tướng quân “Phùng Dị” 馮異 thời Đông Hán. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Mỗi sở chỉ xá, chư tướng tịnh tọa luận công, Dị thường độc bình thụ hạ, quân trung hiệu viết "Đại thụ tướng quân"” 每所止舍, 諸將並坐論功, 異常獨屏樹下, 軍中號曰"大樹將軍" (Phùng Dị truyện 馮異傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây lớn, sống lâu năm — Chỉ người để cho mình nhờ cậy.

Một số bài thơ có sử dụng