Có 2 kết quả:

大肠 đại tràng大腸 đại tràng

1/2

Từ điển phổ thông

đại tràng, phần ruột lớn

Từ điển phổ thông

đại tràng, phần ruột lớn