Có 1 kết quả:

大哲 đại triết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiểu biết rất sâu rộng về mọi vấn đề.