Có 1 kết quả:

彈丸 đạn hoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên đạn để bắn bi. Cũng gọi là Đạn tử.

Một số bài thơ có sử dụng