Có 2 kết quả:

胆矾 đảm phàn膽矾 đảm phàn

1/2

đảm phàn

giản thể

Từ điển phổ thông

phèn đen

đảm phàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

phèn đen