Có 1 kết quả:

誕日 đản nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày sinh. Cũng như sinh nhật.

Một số bài thơ có sử dụng