Có 1 kết quả:

倒履相迎 đảo lí tương nghênh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “đảo tỉ nghênh chi” 倒屣迎之.