Có 1 kết quả:

痘苗 đậu miêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ nước có vi trùng đậu mùa, dùng để trồng vào người mà ngừa bệnh đậu ( Limphe ).