Có 1 kết quả:

得手 đắc thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có được chỗ nắm tay, chỉ sự làm việc thuận dễ dàng.