Có 1 kết quả:

騰馬 đằng mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ngựa đực.