Có 2 kết quả:

特种 đặc chủng特種 đặc chủng

1/2

đặc chủng

giản thể

Từ điển phổ thông

đặc chủng, chuyên biệt, chuyên dụng

đặc chủng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đặc chủng, chuyên biệt, chuyên dụng

Một số bài thơ có sử dụng