Có 1 kết quả:

特洛伊木馬 đặc lạc y mộc mã

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trojan horse.