Có 1 kết quả:

特權 đặc quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khả năng được có, được làm hay được đòi hỏi riêng mà người khác không có.