Có 1 kết quả:

帝居 đế cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi vua ở, tức kinh đô.

Một số bài thơ có sử dụng