Có 2 kết quả:

提倡 đề xướng提唱 đề xướng

1/2

đề xướng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đề xướng, chủ trương, đề nghị

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa việc gì ra và khuyến khích người khác theo.