Có 2 kết quả:

抵达 để đạt抵達 để đạt

1/2

để đạt

giản thể

Từ điển phổ thông

đến, đạt tới

để đạt

phồn thể

Từ điển phổ thông

đến, đạt tới