Có 1 kết quả:

底下人 để hạ nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ thấp hèn.