Có 1 kết quả:

弟弟 đệ đệ

1/1

đệ đệ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

em trai