Có 1 kết quả:

地質 địa chất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tính chất đất đá của vỏ trái đất: phân loại, thành phần, phân bố, kết cấu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất đất, mọi thứ trong trái đất.