Có 1 kết quả:

地層 địa tằng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Các tầng lớp nham thạch cấu thành vỏ địa cầu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các lớp đất của trái đất.