Có 1 kết quả:

定量 định lượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Số lượng đã quy định.
2. Ấn định số lượng là bao nhiêu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số lượng đã định, không thể thay đổi — Ấn định số lượng là bao nhiêu.