Có 1 kết quả:

篤齋 đốc trai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hiệu của Vũ Quỳnh, danh sĩ thời Lê Thánh Tông. Xem tiểu truyện ở vần Quỳnh.