Có 2 kết quả:

对方 đối phương對方 đối phương

1/2

đối phương

giản thể

Từ điển phổ thông

đối phương, đối thủ

đối phương

phồn thể

Từ điển phổ thông

đối phương, đối thủ