Có 1 kết quả:

頓首 đốn thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rập đầu mà lạy.