Có 1 kết quả:

屠户 đồ hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm nghề thịt xúc vật. Như Đồ tể.